การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (25 เมษายน 2565)

เทศบาลตำบลหาดคำ  โดยท่านนายกนายถาวร  ชัยจันทร์  นายกเทศมนตรีตำบลหาดคำ คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานข้าราชการและลูกจ้าง  ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น
(
Zero Tolerance) โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลหาดคำ

 

ขึ้นบนสุด