ข่าวสารประชาสัมพันธ์

     คำสั่งเทศบาลตำบลหาดคำ


     การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดฯ


     การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน


     ประกาศกำหนดประชุมสมัยสภาฯ


     ประกาศเทศบาลตำบลหาดคำ


     ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง


     สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง


     ประกาศราคากลาง


     รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน


     แผนดำเนินงาน


     แผนยุทธศาสตร์


     ข้อบัญญัติงบประมาณ


     แผนงาน ปปช.


     แผนพัฒนาท้องถิ่น


     แผนจัดหาพัสดุ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

ประมวลภาพกิจกรรม

ขึ้นบนสุด