นายกเทศมนตรีตำบลหาดคำ ออกพื้นที่ (- 1490258818)

นายกเทศมนตรีตำบลหาดคำ  ออกพื้นที่ เพื่อ สอบถามความเดือนร้อน ของประชาชมในพื้นที่