นายถาวร ชัยจันทร์
นายกเทศมนตรีตำบลหาดคำ
0956649758

นายทศพล มาลาศรี
รองนายกเทศมนตรี
0982249673

นายคมสัน อุฏะมาร
รองนายกเทศมนตรี
0832834475

นางสาวศุภนัสติ์ นามด้าวง
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหาดคำ
0875064830

นายถัน สิริเวษฐ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหาดคำ
0611947001

นายไชยโชติ เร่งศิริกุล
ปลัดเทศบาลตำบลหาดคำ
0942899554