นายสุมล มงคลสวัสดิ์
ประธานสภาเทศบาลตำบลหาดคำ
081-964504

นายรักชาติ ณ หนองคาย
รองประธานสภาเทศบาลตำบลหาดคำ
093-478765

นายปราณี มาลาศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดคำ
097-165995

นายทรงศกดิ์ รัตนติสร้อย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดคำ
081-965866

นายแวว อินทะวงค์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดคำ
087-227167

นายสมัย พระสลัก
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดคำ
084-404070

นายขันทอง นันตวงษ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดคำ
084-793870

นายคำหุ่ง ศิริเชษฐ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดคำ
098-151941

นายแวว สีหานาจ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดคำ
092-340295

นายธนากร พิมพเคนา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดคำ
086-421639

นายประยงค์ อนามศักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดคำ
093-318702

นายประยงค์ แก้วเนตร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดคำ
082-736235