คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาฯ และเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหาดคำ