ประวัติเทศบาลตำบลหาดคำ

ตั้งอยู่เลขที่  999  หมู่  2  ตำบลหาดคำ  อำเภอเมืองหนองอคาย  จังหวัดหนองคาย  43000