นายถาวร ชัยจันทร์
นายกเทศมนตรีตำบลหาดคำ
095-664975

นายทศพล มาลาศรี
รองนายกเทศมนตรี
098-224967

นายคมสัน อุฏะมาร
รองนายกเทศมนตรี
083-283447

นางสาวศุภนัสติ์ นามด้าวง
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหาดคำ
087-506483

นายถัน สิริเวษฐ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหาดคำ
061-194700