นายสุมล มงคลสวัสดิ์
ประธานสภาเทศบาลตำบลหาดคำ
0819645047

นายรักชาติ ณ หนองคาย
รองประธานสภาเทศบาลตำบลหาดคำ
0934787651

นายปราณี มาลาศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดคำ
0971659953

นายอนุชิต ผาพัง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดคำ

นายแวว อินทะวงค์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดคำ
0872271675

นายสมัย พระสลัก
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดคำ
0844040704

นายขันทอง นันตวงษ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดคำ
0847938701

นายคำหุ่ง ศิริเชษฐ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดคำ
0981519419

นายแวว สีหานาจ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดคำ
092340295

นายธนากร พิมพเคนา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดคำ
0864216393

นายประยงค์ อนามศักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดคำ
0933187020

นายประยงค์ แก้วเนตร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดคำ
0827362356