นางรุ่งนภา พิมพเคณา
ผู้อำนวยการกองคลัง
0833245050

นางกันยาลักษณ์ พาพิมพ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
0819547468

นางนุชนาถ ใหม่วงค์
นักวิชาการคลัง
0988280724

นายประเสริฐศักดิ์ วรรัตน์
เจ้าพนักงานพัสดุ
0624693464

นางสาวชนันธร นนตะ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
0879506648