นายไชยโชติ เร่งศิริกุล
ปลัดเทศบาลตำบลหาดคำ
0942899554

นางวิราภร สุริยา
หัวหน้าสำนักปลัด
0823210602

นางอโนมา นาคมนต์
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่
0910607959

จ่าเอกวรวิษ แสนสุพรรณ์
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
0639649446

จ่าเอกประสงค์ รัตนะ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
0928344599

นายสัครินทร์ ขุริดี
นักพัฒนาชุมชน
0900319579

นางสาวประไพร ทุมทอง
นักทรัพยากรบุคคล
0857560085

นายกีรติ พลซื่่อ
เจ้าพนักงานพัฒมนาชุมชน
0952241771

นางจิตราวลัย พฤติรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการ
0610265996

นางนงลักษณ์ เร่งศิริกุล
นักวิชาการจัดการงานทะเบียนและบัตร
0615945469