โครงการฝึกอบรม อปพร. (- 1490260723)

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครภัย ฝ่ายพลเรือนระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม 2559