นายเกรียงไกร มิลินทร์
ผู้อำนวยการกองช่าง
0874203138

นายอภิชัย โยธะวงษ์
วิศวกรโยธา
0832855550

นายอนิรุทธ์ กิติรัตน์
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
0966813925

นายโกสินทร์ นิ่งกลาง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
0899443601